Politika privatnosti

U Globus Marine International smo svesni važnosti zaštite ličnih podataka, tako da vaše podatke tretiramo odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Globus Marine International, na nivou grupe, je zadužen za adekvatnu i zakonitu obradu ličnih podataka i njihovu bezbednost.

Da bismo olakšali pregled o tome koje podatke prikupljamo, za koju svrhu, kako ih obrađujemo i kakva prava imate vi koji nam poverujete svoje lične podatke, pripremili smo opšte informacije o zaštiti ličnih podataka.

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je grupa Globus Marine International.

Za obradu ličnih podataka klijenata, kandidata za posao ili dobavljača su odgovorne pojedine kompanije unutar grupe. Podaci o svakoj kompaniji su dostupni na web-sajtu na strani KONTAKTI.

Koje lične podatke obrađujemo?

U okviru svoje poslovne aktivnosti u predugovorne i ugovorne svrhe, možemo obrađivati sledeće lične podatke: ime i prezime, poslovnu adresu ili drugu elektronsku adresu koju ste nam dali, firmu u kojoj ste zaposleni, poslovnu poziciju, telefonski broj, informacije o vašem računaru (IP adresa, vrsta pretraživača i vrsta aktivnosti) i informacije o tome kako koristite naš sajt.

Za prijavljivanje na radna mesta obrađujemo vašu biografiju (CV).

Pored toga, lični podaci koji su preneti iz povezanih kompanija, ako postoji pravni osnov za to, lični podaci za koje postoji poseban pristanak da se obrađuju u druge svrhe i lični podaci dobijeni iz javnih izvora, ako je to dozvoljeno zakonom.

Kada i kako dobijamo vaše lične podatke?

U Globus Marine International prikupljamo lične podatke iz različitih izvora – u većini slučajeva, vi nam ih dajete kroz aktivnosti na web stranici (kontakt putem online obrasca, prijava za posao).

Takođe, možete nas kontaktirati i putem e-pošte, telefona, društvenih mreža ili nas kontaktirati na sajmovima, događajima i obukama. Podatke prikupljamo i kada sa nama stupite u ugovornu saradnju (kupac, poslovni partner, podizvođač), a određene podatke dobijamo iz javnih izvora kada je to zakonom dozvoljeno.

Takođe prikupljamo informacije o korišćenju web stranice pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Pročitajte više na ovom linku.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Pravni osnov za obradu ličnih podataka je zaključivanje i sprovođenje ugovora sa nama i sprovođenje ugovornih obaveza (kupovina licenci, ugovor o održavanju, sporazum o implementaciji sistema, ugovor o partnerstvu, konsalting, ugovor o podugovaranju). Ove informacije su nam potrebne iz gore navedenih razloga, a bez njih se naši ugovorni odnosi ili poslovi ne mogu obavljati ili to može biti znatno teže ili manje kvalitetno i/ili profesionalno.

Lične podatke obrađujemo i zbog naših legitimnih interesa vezanih za sprovođenje naših poslovnih aktivnosti, kao što su sticanje poslovnih prilika, izgradnja dobrog poslovnog odnosa, održavanje poslovnog odnosa. Lični podaci se takođe mogu obrađivati u interesu trećih lica, na primer iz pravnih, poslovnih, bezbednosnih ili marketinških razloga i radi obezbeđivanja bezbednosti informacija.

Takođe obrađujemo podatke na osnovu vaše saglasnosti u kontekstu marketinških aktivnosti.

Svrhe obrade

U predugovorne i ugovorne svrhe, možemo koristiti vaše podatke za:

 • Sprovođenje predugovornih aktivnosti, zaključivanje ugovora i sprovođenje ugovornih obaveza,
 • Pružanje efikasne korisničke podrške i izgradnju dobrog poslovnog odnosa sa aktuelnim i potencijalnim klijentima,
 • unapređenje i razvoj naših rešenja i usluga i njihovo prilagođavanje zakonskim promenama i nadogradnjama,
 • pružanje prijateljskog, prilagođenog i efikasnog korisničkog iskustva u slučaju prikupljanja podataka putem web sajta,
 • dijagnostikovanje tehničkih problema, analiza trendova i za svrhe tehničkog upravljanja web sajtom.

Pošto želimo da bolje razumemo zahteve i potrebe tržišta i naših kupaca, takođe obrađujemo vaše podatke za naše legitimne interese, koji uključuju:

 • Podizanje kvaliteta, ažuriranje i prilagođavanje naših rešenja i usluga,
 • Utvrđivanje zadovoljstva našim rešenjima i uslugama,
 • Zaštita poslovanja i naših poslovnih interesa,
 • Informacije o novim rešenjima i proizvodima, edukacija, zakonske promene i dešavanja,
 • U vezi sa zahtevi za obelodanjivanje i u slučaju prodaje ili kupovine preduzeća i/ili imovine, i u vezi sa bilo kojim pravnim ili nadzornim postupkom.

Možemo koristiti vaše podatke u svrhu obavljanja marketinških aktivnosti i kada se izričito slažete i date saglasnost, u skladu sa odredbama i uslovima pod kojima smo dobili vašu saglasnost. Ukoliko ne date saglasnost za sprovođenje marketinških aktivnosti, ili je date delimično ili opozovete, obaveštavaćemo vas samo u slučajevima i na načine dozvoljene važećim zakonom bez lične saglasnosti (npr. opšte informacije, bez segmentacije i profilisanja, informacije o proizvodima ili uslugama koje koristi korisnik).

Kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti, datu saglasnost možete da opozovete u bilo kom trenutku, tako što ćete nam poslati e-mail na na naš e-mail za kontakt ili klikom na link „Otkaži pretplatu“ koji se nalazi na dnu e-pošte. Datum stupanja na snagu takvog otkazivanja je 30 radnih dana od datuma kada smo primili vaš zahtev.

Kolačići i web tehnologija

Pregled kolačića koji se koriste sa dodatnim informacijama (npr. trajanje čuvanja) i opcije odbijanja možete pronaći na ovom linku.

Ko koristi vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koriste naši zaposleni ili osobe koje rade za nas, u okviru svojih dužnosti i ovlašćenja, i pritom ih obavezuju da zaštite lične podatke kao poverljive.

1. Posredovanje ličnih podataka izvan kompanije – unutar grupe Globus Marine International

Kompanije unutar grupe Globus Marine International obavljaju određene zadatke centralno i koriste zajedničke usluge (što predstavlja legitiman interes), a što može dovesti do obrade ličnih podataka od strane tih kompanija. Lične podatke takođe mogu koristiti kompanije u grupi za sopstvene potrebe, kao što su potrebni kontakti sa stanovišta poslovanje kompanija u grupi Globus Marine International.

Odnosi između kompanija u grupi Globus Marine International uređeni su na način da se obezbedi adekvatan nivo zaštite ličnih podataka (kroz preduzete tehničke i organizacione mere za bezbednost ličnih podataka).

2. Spoljni pružaoci usluga

Takođe, u cilju ispunjavanja svojih ugovornih i zakonskih obaveza, sarađujemo i sa spoljnim pružaocima usluga (računovodstvo, spoljna stručna služba za bezbednost rada, medicina rada, IT usluge održavanja, čuvanje, itd.)

3. Posredovanje podataka drugim korisnicima

Ponekada smo obavezni da vaše lične podatke, na osnovu zakonskih odredbi, a na zahtev, prenesemo drugim primaocima koji imaju zakonski osnov za takav zahtev. To su uglavnom državne institucije (kao što su poreska, sudovi, policija i drugi javni organi).

Takođe, možemo da pružimo vaše podatke našim advokatima, unutrašnjim i spoljnim revizorima i poreskim savetnicima, u svrhu pružanje njihovih usluga, a u skladu sa ugovorom koji su sklopili sa nama.

Prenos u treće zemlje

Kompanija može da prenese vaše lične podatke pored grupe Globus Marine International i svojih spoljnih pružaoca usluga i u treće zemlje, pri čemu obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka, a na osnovu obavezujućih poslovnih pravila, standardnih ugovornih klauzula, zaštite privatnosti ili da je na osnovu odluke odgovarajućeg organa određen odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka.

Period čuvanja

Period čuvanja ličnih podataka razlikuje se na osnovu kriterijuma svake kategorije ličnih podataka. Podaci o ličnosti čuvaju se do isteka zakonom utvrđenih rokova.

Lične podatke prikupljene na osnovu vaše saglasnosti čuvamo najkraći mogući vremenski period, sve dok postoji razlog da ih čuvamo ili dok ne bude opozvana saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti, do njenog opoziva.

Određeni podaci se takođe čuvaju u svrhu dokazivanja usklađenosti sa vašim zahtevima (pogledajte deo o vašim pravima u vezi sa obradom ličnih podataka).

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pored prava da opozovete svoje saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate i sledeća prava:

1. Pristup vašim ličnim podacima i ispravku netačnih podataka

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se obrađuju lični podaci u vezi sa vama , koji podaci i pravo pristupa ovim podacima, informacije o svrsi obrade, korisnicima, rokovima čuvanja i drugim informacijama sadržanim u ovim Informacijama. Imate pravo da ispravite sve netačne podatke o vama. Molimo vas da nas obavestite o bilo kakvim promenama vaših ličnih podataka koje imamo, kako bi podaci koje imamo o vama bili tačni i ažurni.

2. Pravo da zahtevate brisanje podataka

Ako se obrada ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, možete je u bilo kom trenutku pismeno opozvati. Opoziv saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu takve saglasnosti, pre njenog opoziva.

Imate pravo da zahtevate brisanje podataka ako:

 • lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • lični podaci su obrađeni nezakonito;
 • lični podaci moraju biti izbrisani da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa srpskim pravom

Pravo na brisanje je ograničeno ako je obrada ličnih podataka neophodna i imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka.

3. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koji su nam dostavljeni u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke date drugom korisniku ličnih podataka, u skladu sa vašim zahtevima, a u granicama i pod uslovima određenim zakonom (ako se obrada ličnih podataka zasniva na saglasnosti ili ugovoru i ako se lični podaci obrađuju automatski i ako je to tehnički izvodljivo).

4. Pravo na prigovor na obradu zakonitog i/ili legitimnog interesa

Iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka na osnovu zakonitog i/ili legitimnog interesa. Prestaćemo da obrađujemo takve lične podatke, osim ako ne dokažemo ubedljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili da ostvarujemo, sprovodimo ili branimo pravne zahteve.

5. Pravo žalbe Povereniku za informacije Republike Srbije

Globus Marine International garantuje da se vaši lični podaci obrađuju zakonito i u skladu sa propisima u svakom pogledu. Ipak, ako smatrate da se vaši lični podaci čuvaju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kako štitimo vaše lične podatke?

Globus Marine International je usvojio organizacione i tehničke mere čija je svrha zaštita informacionih resursa Globus Marine International u skladu sa preporukama standarda ISO/IEC 27001. Posebnu pažnju posvećujemo edukaciji zaposlenih u oblasti rada sa ličnim podacima.